Säännöt

Luku 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Ympäristötekniikan ammattiainekerho Flokki ry. Yhdistyksen nimestä käytetään myös lyhyempää versiota Flokki. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Epävirallisesti kerhosta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä Club of Environmental Engineering tai Flokki.
Ympäristötekniikan ammattiainekerho Flokki ry jatkaa 07.04.2014 perustetun ympäristötekniikan ammattiainekerho Flokin toimintaa.
Kerhon kotipaikka on Tampere.
Kerhon virallinen kieli on suomi.
Kerhon tarkoituksena on yhdistää Tampereen korkeakoulujen ympäristötekniikan opiskelijoita toisiinsa, yliopiston henkilökuntaan ja muihin sidosryhmiin, kuten yrityksiin ja yhdistyksiin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:
-järjestää opintomatkoja, kokouksia, illanviettoja ja muita tapahtumia
-toimia yhteistyössä ympäristötekniikan alalta valmistuneiden, TTY:n laitoksien sekä muiden sidosryhmien kanssa
-tiedottaa alaan liittyvistä tapahtumista, julkaisuista, työmahdollisuuksista ja muista jäsenistöä kiinnostavista aiheista
-ajaa jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä ylioppilaskunnan kanssa esimerkiksi järjestämällä tapaamisia opetushenkilökunnan kanssa
Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja. Kerho voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Kerho voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

Luku 2 Jäsenet ja maksut

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.
Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen korkeakoulun tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka on kiinnostunut kerhon toiminnasta ja hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa kerhon jäsenmaksun.
10§
Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnan tukemisesta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kerhon kannatusjäsenmaksun.
11§
Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.

12§

Kerhon kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.
13§
Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain kerholle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja on voimassa 1. kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan. 

14§

Kerhon kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää kerhon syyskokous.
15§
Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan kauden jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä. Eronneeksi katsotaan myös jäsen, joka ei enää täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja.
16§
Kerhon kokous voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa.
17§

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.

18§

Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus korkeintaan kuuden (6) kuukauden määräajaksi kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätös on tehtävä (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

19§
Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Luku 3 Kerhon kokoukset

20§
Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.
21§
Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
– käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,
– käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
– kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä
– päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
– hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
22§
Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
– valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
– valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt,
– päätettävä kerhon jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle sekä
– hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.
23§
Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli kerhon kokous niin päättää tai kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) kerhon äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
24§
Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta kerhon jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja sen yhteydessä on esitettävä myös esityslista sekä siihen liittyvät liitteet.
25§
Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään kymmenen (10) tai yksi neljäsosa (1/4) kerhon varsinaisista jäsenistä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on hallituksen jäsenmäärä.
26§
Kerhon kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Läsnäolo- ja puheoikeus on varsinaisten jäsenten lisäksi myös muilla jäsenillä. Valtakirjalla ei saa äänestää.
27§
Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

Luku 4 Päätöksentekojärjestys ja vaalit

28§
Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa. Äänestettäessä jäsenen erottamisesta tai kurinpitotoimenpiteistä äänten mennessä tasan päätökseksi tulee lievempi mielipide.
29§
Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
30§
Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.
31§
Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.
32§
Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
33§
Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa
– äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty.

Luku 5 Hallitus ja toimihenkilöt

34§
Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta seitsemään (2-7) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä.
35§
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.
36§
Hallituksen tehtävänä on:
– johtaa kerhon toimintaa, edustaa kerhoa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
– valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
– laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä
– toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, kutsua kerhon kokoukset koolle,
– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.
37§
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.
38§
Hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla koolle kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.
39§
Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä kerhon jäsenen kirjoittamaan kerhon nimen yksin.
40§
Kerhon hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon hallitus voi antaa toimikuntien ja
-henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
41§
Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen teh tävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
42§
Perustellusta syystä kerhon hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Luku 6 Hallinto ja talous

43§
Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kerhon ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.
44§
Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Luku 7 Erityisiä määräyksiä

45§
Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.
46§
Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.
47§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.
48§
Kerho katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut kerhon kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niin ikään kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
49§
Kerhon purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen §5 mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan kerhon varat §5 mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.
50§
Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.
51§
Muutoin noudatettakoon yhdistyslakia.
52§
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.